Multimodální

Multimodální dopravou se rozumí přeprava zboží více než jedním druhem dopravy. Může jít o kombinaci silniční, železniční, námořní a letecké dopravy. Cílem multimodální dopravy je optimalizovat přepravu zboží využitím co nejefektivnější a nákladově nejefektivnější kombinace druhů dopravy.

Multimodální doprava zahrnuje koordinaci mezi různými poskytovateli dopravy, aby byl zajištěn plynulý a efektivní pohyb zboží. To může zahrnovat použití specializovaných kontejnerů a zařízení, které lze snadno převádět mezi různými druhy dopravy. Multimodální přeprava se často používá pro mezinárodní zásilky a může zahrnovat více zemí a poskytovatelů přepravy.

Multimodální přepravu lze jistě kombinovat se železniční přepravou jako součástí celkového dopravního řešení. Kombinací železniční dopravy s jinými druhy dopravy, jako je silniční, námořní nebo letecká, lze vytvořit jedinečné a na míru šité dopravní řešení.

Kombinací jednotlivých druhů dopravy je možné využít silné stránky jednotlivých druhů dopravy a zároveň minimalizovat jejich slabé stránky. Celkově lze říci, že multimodální doprava je důležitou součástí logistického průmyslu a hraje zásadní roli v globálním pohybu zboží.